Informacja: Firma Consultor (wszystkie oddziały: Lublin, Radom, Kielce) czwartek 02.05.2024 bedzie nieczynna.

Aktualności

Informacja: Firma Consultor (wszystkie oddziały: Lublin, Radom, Kielce) czwartek 02.05.2024 bedzie nieczynna.
IBG

01.12.2023

Szanowni Państwo,
Miło nam poinformować o rozpoczęciu realizacji projektu „Integracja bez granic” realizowanego przez firmę CONSULTOR Sp. z o.o. oraz Factory Talent Piotr Nowaczek w ramach Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027. Zakres interwencji: Działania na rzecz integracji społecznej obywateli państw trzecich. Priorytet 9. Usługi społeczne i zdrowotne Działanie 9.3 Aktywna integracja społeczna i zawodowa obywateli państw trzecich. Projekt współfinansowany ze środków UE w ramach EFS+. Okres realizacji projektu : 01.12.2023r. – 30.09.2024r.

SDU

01.12.2023

Szanowni Państwo,
Miło nam poinformować o rozpoczęciu realizacji projektu „Świętokrzyskie dla Ukrainy!” realizowanego przez firmę CONSULTOR Sp. z o.o. oraz SPÓŁDZIELNIĘ SOCJALNĄ PIERROT & RÓŻA w ramach Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027. Zakres interwencji: Działania na rzecz integracji społecznej obywateli państw trzecich. Priorytet 9. Usługi społeczne i zdrowotne Działanie 9.3 Aktywna integracja społeczna i zawodowa obywateli państw trzecich. Projekt współfinansowany ze środków UE w ramach EFS+. Okres realizacji projektu: 01.12.2023r. – 31.08.2024r.

ZZ

01.12.2023

Szanowni Państwo,
Miło nam poinformować o rozpoczęciu realizacji projektu „Zawodowa zmiana!” realizowanego przez firmę CONSULTOR Sp. z o.o. w ramach Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027. Zakres interwencji: Działania na rzecz poprawy dostępu do zatrudnienia. Priorytet 10. Aktywni na rynku pracy. Działanie 10.07 Działania na rzecz osób zagrożonych utratą pracy. Projekt współfinansowany ze środków UE w ramach EFS+. Okres realizacji projektu: 01.12.2023r. – 28.02.2025r.

NASZE NAJNOWSZE PROJEKTY

Projekt: „Aktywizacja Twoją szansą!” woj. lubelskie
Projekt realizowany w ramach Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027. Zakres interwencji: Metody integracji z rynkiem pracy oraz powrotu na rynek pracy dla osób znajdujących się w niekorzystnej sytuacji.
Projekt ma na celu integrację z rynkiem prazy oraz powrót na rynek pracy osób znajdujących się w niekorzystnej sytuacji.
Realizowane wsparcie przyczynić się ma do zwiększenie spójności społecznej: wspieranie aktywności włączenia społecznego w celu promowania równości szans, niedyskryminacji i aktywnego uczestnictwa, oraz zwiększenie zdolności do zatrudnienia, w szczególności grup w niekorzystnej sytuacji.

Projekt: Lubelskie Centrum Edukacji woj. lubelskie
Realizowane wsparcie bezpośrednio dla osób wyżej wymienionych przyczynić się ma do nabycia umiejętności/kompetencji podstawowych lub osiągnięcie szerszego zestawu umiejętności ,wiedzy i kompetencji odpowiednich dla rynku pracy i aktywnego uczestnictwa w społeczeństwie, w oparciu o zalecenie Rady z dnia 22.05.2018r.w sprawie kompetencji kluczowych w procesie uczenia się przez całe życie (Dz. Urz. UE C 189 z 04.06.2018,str.1)poprzez nabycie kwalifikacji na poziomie 3 lub 4 Europejskiej Ramy Kwalifikacji.
Projekt zakłada wykorzystanie doświadczeń wypracowanych w ramach projektu „Szansa – Nowe możliwości dla dorosłych”
Projekt zakłada komplementarność wsparcia z konkretnym projektem finansowanym ze środków UE ze środków krajowych lub innych źródeł zrealizowanym przez beneficjenta lub partnera projektu, w tym z Europejskim Funduszem Rozwoju Regionalnego oraz Programem Rozwoju Kompetencji Cyfrowych (w tym także z poprzednich perspektyw finansowych.

Projekt: Zawodowa zmiana!, woj. świętokrzyskie
Celem głównym projektu jest: Wsparcie 90 osób zagrożonych utratą pracy, przewidzianych do zwolnienia lub zwolnionych w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy z przyczyn niedotyczących pracowników oraz wsparcie osób odchodzących z rolnictwa zamieszkujących na obszarze województwa świętokrzyskiego w rozumieniu ustawy Kodeks Cywilny. Cel zostanie osiągnięty poprzez zaplanowane kompleksowe działania na obszarze województwa świętokrzyskiego w terminie 12.2023-02.2025r. Działania zaplanowane w ramach Projektu ułatwią pracownikom płynne przejście do innej formy aktywności zawodowej i uchronią ich przed stanem długotrwałego bezrobocia.

Projekt: Integracja bez granic woj. świętokrzyskie
Cel główny projektu: Projekt ma na celu aktywną integrację społeczną i zawodową obywateli państw trzecich na terenie realizacji projektu, wyposażenie ich w umiejętności niezbędne do ich lepszego funkcjonowania, rozpoczęcia samodzielnej egzystencji w polskiej rzeczywistości oraz sprzyjających ich integracji w polskim społeczeństwie.
Grupa docelowa: Uczestnikami projektu są obywatele państw trzecich oraz ich rodzina i ich otoczenie, w tym w szczególności osoby objęte ochroną czasową w Polsce w związku z agresją Federacji Rosyjskiej w Ukrainie – 72 (54K,18M) osoby fizyczne powyżej 18 r.ż. z obszaru województwa świętokrzyskiego, które uczą się, pracują lub zamieszkują na obszarze województwa świętokrzyskiego w rozumieniu ustawy Kodeksu Cywilnego, które spełniają definicję obywatela państw trzecich.

Projekt: Świętokrzyskie dla Ukrainy! woj. świętokrzyskie
Celem głównym projektu jest Wsparcie obywateli państw trzecich – 72 obywateli Ukrainy w zakresie integracji społecznej i zawodowej, która pozwoli na lepsze funkcjonowanie w polskim społeczeństwie w terminie 12.2023- 08.2024r. Zapewnione zostanie kompleksowe zintegrowane wsparcie z elementami usług społecznych, edukacji, kultury, które wpłyną bezpośrednio na zniwelowanie następujących barier u uchodźców: brak znajomości języka poprzez kursy języka polskiego dostosowane do potrzeb OPT, dostarczenie praktycznych informacji dotyczących różnych aspektów życia w Polsce – poradnictwo obywatelskie, prawne, pozwoli na przywrócenie roli społecznych, poprawę poziomu życia, poczucie bezpieczeństwa poprzez porad psychologiczne, antydyskryminacyjne. Zapewnione zostanie doradztwo z zakresu wyboru ścieżki edukacji dla osób, które przerwały swoją edukację, naukę lub potrzebują uzupełnić wykształcenie z powodu niedostosowania kwalifikacji/kompetencji do polskiego rynku pracy. Projekt zaspokoi także podstawowe potrzeby: potrzebę integracji – potrzebę trwałego i skutecznego włączenia uchodźców wojennych w społeczeństwo polskie, w tym w rynek pracy i tym samym umożliwi dalszy rozwój zawodowy oraz integrację społeczną cudzoziemców objętych wsparciem.

Certyfikat ISO
LPPS
LIFS
Kodeks
BiznesKlaster
LGM

Posiadasz doświadczenie trenerskie?

Jesteś zainteresowany/a podjęciem współpracy?

Napisz do nas, a na pewno się odezwiemy! 

Kontakt

Email: info@consultor.pl
Telefon: 81 745 41 91
Fax: 81 745 41 92

Adres

ul. Mieszka I 6
20-610 Lublin

Dane firmy

NIP 712-01-62-803
KRS 00001973311
Sąd rejonowy Lublin-Wschód
w Lublinie z siedzibą w Świdniku