21 styczeń, 2015


Informacja o przystąpieniu do Porozumienia w sprawie funkcjonowania w województwie lubelskim, Partnerstwa na rzecz realizacji zadania Lubelskie Gwarancje dla Młodzieży, stronach porozumienia partnerskiego oraz zakresie zadań partnerów.

W dniu 18 grudnia 2014 roku zostało zawarte Porozumienie w sprawie funkcjonowania w województwie lubelskim, Partnerstwa na rzecz realizacji zadania Lubelskie Gwarancje dla Młodzieży, wynikające z konieczności wzmocnienia działań związanych z zagwarantowaniem osobom młodym pozostającym bez zatrudnienia, nieuczestniczącym w kształceniu lub szkoleniu dobrej jakości oferty zatrudnienia, będących jednocześnie częścią działań związanych z wdrożeniem programu „Gwarancje dla młodzieży w Polsce”, realizowanego przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej.

Stronami Porozumienia są: Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie jako Lider ww. Porozumienia oraz fira Consultor Sp. z o.o. wraz z pozostałymi 27 Sygnatariuszami tj. podmiotami działającymi na terenie województwa lubelskiego i podejmującymi przedsięwzięcia mające na celu wsparcie młodzieży w podejmowaniu kształcenia, przyuczenia do zawodu, stażu lub zatrudnienia.

Na mocy Porozumienia Strony zobowiązują się do współpracy przy realizacji Zadania Lubelskie Gwarancje dla Młodzieży. Porozumienie ma charakter otwarty, co oznacza, iż każda instytucja działająca na terenie województwa lubelskiego, działająca na rzecz osób młodych może do niego przystąpić.

Zgodnie z zapisami Porozumienia, zakres zadań Lidera partnerstwa oraz partnerów przedstawia się następująco:

  1. rozpowszechniania inicjatywy Lubelskich Gwarancji dla młodzieży wśród osób młodych,
  2. rozpoznania potrzeb osób młodych w zakresie instrumentów wsparcia zmierzających do podjęcia zatrudnienia,
  3. planowania i uzgadniania wspólnych stanowisk, priorytetów i przedsięwzięć w obszarze wsparcia osób młodych,
  4. wymiany doświadczeń, informacji merytorycznych oraz tzw. dobrych praktyk, a także udzielanie merytorycznego wsparcia w obszarze edukacji, aktywizacji i zatrudnienia osób młodych,
  5. wypracowania założeń do organizacji konkursów na aktywizację zawodową młodzieży,
  6. inspirowania, projektowania, opracowywania oraz upowszechniania najbardziej efektywnych metod pracy z osobami młodymi,
  7. promocji działań związanych z aktywizacją społeczno-zawodową osób młodych wynikających z realizacji Lubelskich Gwarancji dla młodzieży,
  8. wsparcia osób młodych w kontynuowaniu kształcenia lub podejmowaniu zatrudnienia,
  9. regularnego i aktywnego udziału w spotkaniach dotyczących realizacji postanowień Porozumienia,
  10. promocji Porozumienia przez Strony za pośrednictwem stron internetowych.


Zdjęcie ze spotkania SygnatariuszyLink do strony WUP Lublin z informacją o programie LUBELSKIE GWARANCJE DLA MŁODZIEŻY

 

Copyright (c) Consultor Sp. z o.o. All rights reserved