Aktualności

WS

05.10.2021

Wykwalifikowane Świętokrzyskie!

Zapraszamy osoby spełniające warunki do projektu na kurs MAGAZYNIER Z OBSŁUGĄ WÓZKA WIDŁOWEGO Szkolenie trwa 96 godzin i jest zakończone egzaminem UDT.
Zapraszamy szczególnie osoby z orzeczonym stopniem niepełnosprawności mieszkające lub pracujące lub uczące się na terenie miasta: KOŃSKIE po 50 r.ż. lub z wykształceniem podstawowym/gimnazalnym. Dokumenty zgłoszeniowe należy pobrać z zakładki rekrutacja i przysłać na adres CONSULTOR sp. z o.o. ul. Sandomierska 89, 25-318 Kielce lub na e-mail d.wozniak@consultor.pl Szczegółowe informacje pod numerem tel. 509-897-754

Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych! 

LS

01.10.2021

Lubelskie Samozatrudnienie!

Serdecznie informujemy, że z dniem 1 października 2021 roku, firma Consultor Sp. z o.o. rozpoczęła realizację projektu „Lubelskie Samozatrudnienie!” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.PBB

30.09.2021

Praca bez barier!

Szanowni Państwo,
Wciąż trwają intensywne działania promocyjno- rekrutacyjne dotyczące projektu „Praca bez barier!", którego celem jest zwiększenie aktywności zawodowej i społecznej osób pow. 18 r.ż. niepełnosprawnych, zagrożonych wykluczeniem społecznym. Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z informacjami dotyczącymi procesu rekrutacji oraz sylwetki kandydata. W razie pytań zachęcamy do kontaktu telefonicznego pod nr. 519 323 388. Dalej macie Państwo szansę wziąć udział w projekcie!NASZE NAJNOWSZE PROJEKTY

Projekt: Lubelskie Samozatrudnienie! woj. lubelskie
Celem głównym projektu jest zwiększenie liczby nowych i trwałych miejsc pracy w regionie, rozwój przedsiębiorczości, skuteczne przeciwdziałanie bezrobociu, podnoszenie poziomu aktywności zawodowej mieszkańców, a także stymulowanie rozwoju ekonomicznego i społecznego. Wsparcie zostanie ukierunkowane na rozwój przedsiębiorczości, jak również zwiększenie przeżywalności nowopowstałych przedsiębiorstw. Działanie ma również na celu zwiększenie liczby nowych miejsc pracy w nowoutworzonych mikroprzedsiębiorstwach w regionie. Kompleksowe wsparcie dla grupy docelowej w zakresie rozpoczęcia i prowadzenia działalności gospodarczej przyczyni się do zwiększenia liczby miejsc pracy w województwie lubelskim przez przygotowanie 65 osób (45 K, 20 M) pozostających bez pracy.

Projekt: Praca bez barier! woj. lubelskie
Głównym celem projektu jest zwiększenie aktywności zawodowej i społecznej 36 osób (19 kobiet i 17 mężczyzn) powyżej 18 roku życia, niezatrudnionych, zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, z terenu woj. lubelskiego, zamieszkujących na terenach objętych rewitalizacją wybranych gmin. Wsparciem zostanie objętych 36 osób z niepełnosprawnościami, w tym osób z niepełnosprawnością sprzężoną oraz osób z zaburzeniami psychicznymi, w tym osób z niepełnosprawnością intelektualną i osób z całościowymi zaburzeniami rozwoju

Projekt: Lubelskie Aktywizuje! woj. lubelskie
Celem projektu jest:  aktywizacja zawodowa 120 osób (62 kobiet i 58 mężczyzn) w wieku 30 lat i więcej z terenu woj. lubelskiego (96 osób bezrobotnych i 24 osób biernych zawodowo) w tym: osób w wieku 50 lat i więcej, osób z niepełnosprawnościami, osób długotrwale bezrobotnych, osób o niskich kwalifikacjach, osób odchodzących z rolnictwa, osób legitymujących się zameldowaniem na obszarze miast średnich woj. lubelskiego, w tym w szczególności miast średnich tracących funkcje społeczno-gospodarcze, oraz osób spełniających co najmniej 2 przesłanki świadczące o posiadaniu statusu osoby w niekorzystnej sytuacji na rynku pracy

Certyfikat ISO
LPPS
LIFS
Kodeks
BiznesKlaster
LGM

Posiadasz doświadczenie trenerskie?

Jesteś zainteresowany/a podjęciem współpracy?

Napisz do nas, a na pewno się odezwiemy! 

Kontakt

Email: info@consultor.pl
Telefon: 81 745 41 91
Fax: 81 745 41 92

Adres

ul. Mieszka I 6
20-610 Lublin

Dane firmy

NIP 712-01-62-803
KRS 00001973311
Sąd rejonowy Lublin-Wschód
w Lublinie z siedzibą w Świdniku