Aktualności

04.05.2022

Szanowni Państwo, Miło nam poinformować o rozpoczęciu realizacji projektu "Akademia Aktywizacji". Projekt realizowany jest przez firmę Consultor Sp. z o.o. w partnerstwie ze Spółdzielnią Socjalną PIERROT & RÓŻA w ramach Działania 9.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu na podstawie umowy zawartej z Mazowiecką Jednostką Wdrażania Programów Unijnych. Skierowany jest do 120 osób (63 Kobiet) zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, niezatrudnionych z woj. mazowieckiego z gmin poniżej progu defaworyzacji zg. Z Mazowieckim Barometrem Ubóstwa i wykluczenia Społecznego.

CNS

29.04.2022

Informacja

Szanowni Państwo,
Niebawem rozpoczniemy realizacje projektu "Akademia Aktywizacji" w ramach Działania 9.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu na podstawie umowy zawartej z Mazowiecką Jednostką Wdrażania Programów Unijnych.
Projekt skierowany jest do 120 osób (63 Kobiet) zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, niezatrudnionych z woj. mazowieckiego z gmin poniżej progu defaworyzacji zg. z Mazowieckim Barometrem Ubóstwa i wykluczenia Społecznego (w rozumieniu KC): Garbatka-Letnisko, Magnuszew, Chotcza, Ciepielów, Gózd, Iłża, Jedlnia –Letnisko, Przytyk, Skaryszew, Wierzbica, Wolanów, Chlewiska, Jastrząb, Mirów, Orońsko, Szydłowiec, doświadczających wielokrotnego wykluczenia, osoby o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, osoby z zaburzeniami psychicznymi, w tym osoby z niepełnosprawnością intelektualną i osoby z całościowymi zaburzeniami rozwoju w tym:
- osoby niepełnosprawne min. 15% UP
- preferowane osoby korzystające z PO PŻ (przy czym zakres wsparcia tych osób nie będzie powielać działań, które dana osoba otrzymała lub otrzymuje z PO PŻ w ramach działań towarzyszących, o których mowa w POPŻ);
Szczegóły dotyczące oferowanego wsparcia oraz dokumenty rekrutacyjne zostaną podane na stronie projektu.

Wielkanoc

16.04.2022

Życzenia Wielkanocne

Niech nadchodzące Święta Wielkanocne przyniosą Państwu wiele chwil radości, wypełnionych nadzieją budzącej się do życia wiosny i wiarą w sens życia. Pogody w sercu i szczęścia płynącego z faktu Zmartwychwstania Pańskiego oraz smacznego Święconego w gronie najbliższych osób.

Życzą Zarząd i Pracownicy firmy ConsultorNASZE NAJNOWSZE PROJEKTY

Projekt: Mój pomysł - mój biznes! woj. lubelskie
Celem projektu jest: zwiększenie liczby nowych i trwałych miejsc pracy w województwie ,podnoszenie poziomu aktywności zawodowej mieszkańców, a także stymulowanie rozwoju ekonomicznego i społecznego regionu. Wsparcie zostanie ukierunkowane na rozwój przedsiębiorczości, jak również zwiększenie przeżywalności nowopowstałych przedsiębiorstw. Działanie ma również na celu zwiększenie liczby nowych miejsc pracy w nowoutworzonych mikroprzedsiębiorstwach w regionie, w tym dla osób odchodzących z rolnictwa oraz ma na celu przeciwdziałanie ekonomicznym skutkom pandemii COVID-19.
Kompleksowe wsparcie dla grupy docelowej w zakresie rozpoczęcia i prowadzenia działalności gospodarczej przyczyni się do zwiększenia liczby miejsc pracy w województwie lubelskim przez przygotowanie 62 osób (40K,22M) do prowadzenia własnej działalności ,w tym utworzenie 51 firm i zatrudnieniu przez Uczestników/czek 11 osób dzięki bezzwrotnym dotacjom, wsparciu pomostowemu finansowemu w terminie od 01.11.2021r.do 31.03.2023r.

Projekt: Lubelskie Samozatrudnienie! woj. lubelskie
Celem głównym projektu jest zwiększenie liczby nowych i trwałych miejsc pracy w regionie, rozwój przedsiębiorczości, skuteczne przeciwdziałanie bezrobociu, podnoszenie poziomu aktywności zawodowej mieszkańców, a także stymulowanie rozwoju ekonomicznego i społecznego. Wsparcie zostanie ukierunkowane na rozwój przedsiębiorczości, jak również zwiększenie przeżywalności nowopowstałych przedsiębiorstw. Działanie ma również na celu zwiększenie liczby nowych miejsc pracy w nowoutworzonych mikroprzedsiębiorstwach w regionie. Kompleksowe wsparcie dla grupy docelowej w zakresie rozpoczęcia i prowadzenia działalności gospodarczej przyczyni się do zwiększenia liczby miejsc pracy w województwie lubelskim przez przygotowanie 65 osób (45 K, 20 M) pozostających bez pracy.

Projekt: Praca bez barier! woj. lubelskie
Głównym celem projektu jest zwiększenie aktywności zawodowej i społecznej 36 osób (19 kobiet i 17 mężczyzn) powyżej 18 roku życia, niezatrudnionych, zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, z terenu woj. lubelskiego, zamieszkujących na terenach objętych rewitalizacją wybranych gmin. Wsparciem zostanie objętych 36 osób z niepełnosprawnościami, w tym osób z niepełnosprawnością sprzężoną oraz osób z zaburzeniami psychicznymi, w tym osób z niepełnosprawnością intelektualną i osób z całościowymi zaburzeniami rozwoju

Certyfikat ISO
LPPS
LIFS
Kodeks
BiznesKlaster
LGM

Posiadasz doświadczenie trenerskie?

Jesteś zainteresowany/a podjęciem współpracy?

Napisz do nas, a na pewno się odezwiemy! 

Kontakt

Email: info@consultor.pl
Telefon: 81 745 41 91
Fax: 81 745 41 92

Adres

ul. Mieszka I 6
20-610 Lublin

Dane firmy

NIP 712-01-62-803
KRS 00001973311
Sąd rejonowy Lublin-Wschód
w Lublinie z siedzibą w Świdniku